42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Obwieszczenie o drugiej licytacji komorniczej

Maszyny budowlane i drogowe – druga licytacja

Sygnatura sprawy Km 250/18

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-03-2020 r., o godz. 10:00 w lokalu

93-232 Łódź, ul. Lodowa 110

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c., druga licytacja ruchomości.

Przedmioty wystawione na licytację

| Lp. | Nazwa ruchomości | Ilość | Wartość szacunkowa | Cena wywołania |

1. Butla gazów technicznych Messer duża, 1 [szt.] 50,00 **) 25,00 zł
2. Butla gazów technicznych Messer mała, 5 [szt.] 30,00*)**) 15,00 zł
3. Łyżka skarpówka, 2 [szt.] 5 000,00*)**) 2 500,00 zł
4. Młot udarowo-obrotowo SDS-MAX JCB 1200W, 16W2300175, walizka, 1 [szt.] 2 000,00 **) 1 000,00 zł
5. Młot udarowo-obrotowy JCB 1200W walizka-nowy, 1 [szt.] 2 100,00 **) 1 050,00 zł
6. Młot wyburzeniowy JCB Ręczny 1750W, SW15W5100319, walizka, 2 groty, 1 [szt.] 1 500,00 **) 750,00 zł
7. Niwelator laserowy Stanley AL24+statyw, 1 [szt.] 600,00 **) 300,00 zł
8. Spawarka w osłonie argonu TIG LINCOLN V270 1 [szt.] 2 000,00 **) 1 000,00 zł

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Oględziny przedmiotów wystawionych na licytację

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Wpłata rękojmi

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352

wskazując sygnaturę sprawy Km 250/18

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 k.p.c.).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Zgodnie z art. 871 k.p.c. nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Pełnomocnictwo do udziału w licytacji

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 k.p.c.).

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły
powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

Zastępca Komornika Asesor Komorniczy Mateusz Markiewicz

Asesor Komorniczy Łukasz Jaworski

Komornik Sądowy Bartłomiej Górczyński

 

Obwieszczenie o drugiej licytacji komorniczej PDF