42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Wnioski egzekucyjne do pobrania

Do rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego konieczne jest złożenie przez wierzyciela właściwego wniosku o egzekucję komorniczą. Wnioski muszą być wypełnione zgodnie z przytoczonymi poniżej zasadami.

 

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej

Egzekucja komornicza

 

 • Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami
 • W polu „wierzyciel” należy wpisać dane osoby lub firmy wypełniającej wniosek o wszczęcie egzekucji
 • W polu „dłużnik” należy wpisać osobę lub firmę, wobec której ma być wszczęta egzekucja komornicza. W tym miejscu należy podać jak najwięcej informacji. Im więcej danych zostanie wpisanych, tym łatwiej będzie znaleźć dłużnika i wyegzekwować należność. Najważniejsze jest imię i nazwisko lub nazwa firmy oraz PESEL lub NIP
 • „Załączając tytuł wykonawczy…” – w tym miejscu należy wpisać nazwę tytułu wykonawczego wydanego przez sąd np. nakaz zapłaty, wyrok sądu, akt notarialny, ugoda sądowa, z podaniem dokładnej daty wydania tego tytułu oraz sygnatury akt sądowych
 • „Proszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi …” – należy podać dane dłużnika
 • W dalszej części trzeba dokładnie określić roszczenie, którego wyegzekwowania domaga się wierzyciel. Wskazujemy kwotę należności głównej oraz datę, od której należy naliczyć odsetki, jeśli takie zostały zasądzone przez sąd

Uwaga: Wskazane roszczenie nie może być wyższe niż to wynikające z tytułu wykonawczego. Nie można wnosić o wyegzekwowanie kwot, co do których sąd nie nadał klauzuli wykonalności.

 • W tym samym wniosku wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, na wypadek gdyby dłużnik go nie wskazał.
 • Pod wnioskiem należy się czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem
 • Wierzyciel będący osobą prawną musi dodatkowo złożyć odpis KRS

 

Pobierz wniosek PDF Pobierz wniosek DOC

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Egzekucja komornicza alimentów

 

 • Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami
 • W polu „wierzyciel” należy wpisać dane osoby wypełniającej wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych
 • W polu „dłużnik” należy wpisać dane osoby, od której wierzyciel chce wyegzekwować alimenty. Należy podać jak najwięcej informacji, które pozwolą sprawnie znaleźć dłużnika i ułatwią wyegzekwowanie wnioskowanej kwoty. Im więcej danych zostanie wpisanych, tym łatwiejsza będzie skuteczna egzekucja
 • „Proszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi …” – należy podać dane dłużnika
 • Następnie należy dokładnie określić roszczenie , którego domaga się wierzyciel/ przedstawiciel ustawowy. Trzeba wskazać wysokość bieżących alimentów oraz wartość zaległych alimentów na dzień wypełniania wniosku ze wskazaniem, od którego miesiąca i roku. Podajemy datę, od której należy naliczyć odsetki, jeśli takie zostały zasądzone przez sąd
 • Pod wnioskiem należy się czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem

 

Pobierz wniosek PDF Pobierz wniosek DOC

Wniosek o wykonanie zabezpieczenia

Zabezpieczenie roszczenia

 

 • Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami
 • W polu „uprawniony” należy wpisać dane osoby lub firmy wypełniającej wniosek o zabezpieczenie roszczenia
 • W polu „obowiązany” należy wpisać osobę lub firmę, której majątek ma zabezpieczyć komornik. W tym miejscu należy imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres. Pozostałe dane nie są wymagane, ale ich podanie znacznie ułatwia zabezpieczenie roszczenia
 • „Załączając tytuł wykonawczy…” – w tym miejscu należy wpisać nazwę tytułu egzekucyjnego wydanego przez sąd z podaniem dokładnej daty wydania tytułu oraz sygnaturę akt sądowych
 • „Proszę o wszczęcie egzekucji przeciwko obowiązanemu …” – należy podać dane osoby obowiązanej
 • „… i zabezpieczenie na rzecz uprawnionego następujących należności” – tutaj należy dokładnie określić roszczenie, którego zabezpieczenia domaga się uprawniony, wskazując kwotę należności głównej oraz datę, od której należy naliczyć odsetki, jeśli takie zostały zasądzone przez sąd

Uwaga: Wskazane roszczenie nie może być wyższe niż to wynikające z tytułu wykonawczego.

 • Pod wnioskiem należy się czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem
 • Wierzyciel będący osobą prawną musi dodatkowo złożyć odpis KRS

 

Pobierz wniosek PDF Pobierz wniosek DOC

Zlecenie poszukiwania majątku dłużnika

Poszukiwanie majątku dłużnika

 

 • Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami
 • We wniosku podajemy wszystkie znane nam informacje na temat dłużnika. Należy wpisać osobę lub nazwę firmy, której majątek ma być znaleziony w celu zabezpieczenia roszczenia
 • Jeśli to możliwe, należy podać PESEL, NIP, serię i numer dowodu osobistego, REGON
 • Im więcej danych podamy, tym egzekucja będzie bardziej skuteczna. Trzeba podać jak najwięcej informacji, które pozwolą zidentyfikować dłużnika i jego składniki majątku

 

Pobierz wniosek PDF Pobierz wniosek DOC

Oświadczenie dłużnika o stanie majątku

Wykaz majątku dłużnika

 

W myśl artykułu 801 kpc., jeśli wierzyciel lub sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku lub innych wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia egzekucji komorniczej. Dłużnik wezwany przez komornika do złożenia oświadczenia o stanie majątku musi złożyć wykaz majątku pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

Uwaga: Na podstawie art. 233 par. 1 Kodeksu karnego, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 • Oświadczenie dłużnika o stanie majątku należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami
 • Dłużnik podaje swoje dane osobowe (datę urodzin, PESEL, adres zamieszkania, imiona rodziców i nr dowodu osobistego)
 • W części „nieruchomości” podaje dane dotyczące wszystkich posiadanych na własność lub współwłasność nieruchomości (mieszkania, działki, nieruchomości rolne itp.). W oświadczeniu powinny się znaleźć: adres położenia nieruchomości, nr działki, powierzchnia w m2, numer Księgi Wieczystej oraz tytuł własności
 • W części „ruchomości” dłużnik wpisuje informacje na temat posiadanych pojazdów, maszyn i innych składników, które należy opisać podając markę, model, rok produkcji, numer seryjny, nr rejestracyjny oraz szacunkową wartość
 • W części „posiadane zasoby” należy wpisać posiadane oszczędności w gotówce, zgromadzone na rachunkach bankowych, lokatach, papierach wartościowych, funduszach itp. wraz z ich wartością nominalną. Ponadto należy wskazać posiadane przedmioty wartościowe takie jak antyki, dzieła sztuki, dobra luksusowe jak zegarki, biżuteria itp.
 • W oświadczeniu trzeba wskazać również posiadane rachunki bankowe z podaniem nazwy Banku i numeru konta i wierzytelności
 • Pod wnioskiem należy się czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem

 

Pobierz wniosek PDF Pobierz wniosek DOC