42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Kancelaria komornicza

Komornik sądowy Bartłomiej Górczyński

Komornik przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa

 

Kancelaria Komornicza Bartłomieja Górczyńskiego rozpoczęła swą działalność w 2011 roku z chwilą uprawomocnienia się decyzji Ministra Sprawiedliwości, na mocy której Bartłomiej Górczyński powołany został na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi.

Obszar działania Kancelarii Komorniczej podlega właściwości miejscowej Sądu Rejonowego dla Łodzi–Widzewa. Na podstawie art. 10 ustawy o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika. Powyższe nie dotyczy spraw:

 • o egzekucję z nieruchomości
 • o wydanie nieruchomości
 • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości
 • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

We wskazanych przypadkach komornik może prowadzić egzekucję jedynie na obszarze właściwości miejscowej sądu rejonowego, przy którym działa.

W związku z powyższym Komornik Sądowy dla Łodzi Widzewa Bartłomiej Górczyński może prowadzić postępowanie egzekucyjne na terenie właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Wierzyciel dokonując wyboru komornika zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenia na piśmie, że korzysta z ww. prawa wyboru komornika.

Nadzór nad pracą Kancelarii komorniczej Bartłomieja Górczyńskiego sprawuje m.in. Izba Komornicza w Łodzi oraz Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa.

 

Zakres działań kancelarii komorniczej

 

Kancelaria Komornika Sądowego Bartłomieja Górczyńskiego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w ramach swoich uprawnień uregulowanych ustawą o komornikach sądowych i egzekucji:

 • wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne, niepieniężne (np. eksmisje) oraz o zabezpieczenie roszczeń
 • poszukuje majątku dłużników na zlecenie wierzyciela
 • wykonuje inne tytuły wykonawcze
 • sporządza protokoły stanu faktycznego przed wszczęciem postępowania sądowego lub przed wydaniem orzeczenia
 • zabezpiecza spadek i sporządza spis inwentarza po spadkodawcy
 • doręcza zawiadomienia sądowe, obwieszczenia i inne dokumentów za potwierdzeniem odbioru
 • sprawuje, na wniosek organizatora licytacji, urzędowy nadzór nad dobrowolnymi licytacjami publicznymi

 

Egzekucja komornicza

 

Postępowanie egzekucyjne wszczyna się na wniosek wierzyciela, który złoży do komornika wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym czyli dokumentem stwierdzającym obowiązek zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Do wszczęcia postępowania egzekucyjnego na podstawie:

 • wyroku sądu
 • nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym,
 • nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym
 • nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym

oprócz stwierdzenia prawomocności lub natychmiastowej wykonalności, konieczne jest nadanie klauzuli wykonalności w następującym brzmieniu:

„W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia ….. r. Sąd stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości / w zakresie …… oraz poleca wszystkim urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy. Orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne / natychmiast wykonalne.”

 

Egzekucja należności pieniężnych

 

Egzekucję należności pieniężnych definiuje art. 801 kpc. Artykuł ten określa szerokie uprawnienia komornika w zakresie poszukiwania majątku dłużnika i samej egzekucji. W myśl tego artykułu, jeśli wierzyciel lub sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku lub innych wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia egzekucji. Dłużnik na żądanie komornika musi złożyć wykaz majątku pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Jeśli dłużnik nie złoży stosownego wykazu majątku, wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika. Na tej podstawie komornik jako organ egzekucyjny może podjąć szeroko pojęte czynności mające na celu ustalenie majątku dłużnika.

Komornik ma uprawnienia do nakładania na dłużnika kary grzywny. Ponadto wykonując czynności egzekucyjne, komornik może wystąpić do sądu z wnioskiem o orzeczenie przymusowego doprowadzenia dłużnika albo zastosowanie aresztu.

 

Poszukiwanie majątku dłużnika

 

Komornik dysponując pełną funkcjonalnością w ramach Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU) oraz dostępem do ogólnopolskich baz danych takich jak:

 • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
 • Internetowy system OGNIVO służący do odnajdywania ukrytych rachunków bankowych dłużników
 • Centralny Rejestr Ubezpieczonych ZUS
 • Internetowy system geodezyjny MODGiK
 • dane ze zbioru PESEL
 • ogólnopolska Baza Danych Ksiąg Wieczystych

ma możliwość szybkiego i sprawnego podejmowania czynności związanych ze skutecznym poszukiwaniem majątku dłużnika.

 

Egzekucja świadczeń niepieniężnych – eksmisja, odebranie rzeczy

 

Pod pojęciem egzekucji świadczeń niepieniężnych kryją się następujące czynności egzekucyjne prowadzone przez sąd:

 • eksmisja z lokalu lub nieruchomości
 • wydanie nieruchomości uprawnionej osobie, opróżnienie pomieszczenia
 • wydanie rzeczy ruchomej (w tym dokumentu)
 • wykonanie czynności, którą za dłużnika może wykonać także inna osoba (tzw. czynności zastępowalne)
 • zniesienie współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej

 

Zabezpieczenie roszczeń

 

W trakcie postępowania sądowego, jeszcze przed wydaniem wyroku i uzyskaniem tytułu wykonawczego, możliwe jest zabezpieczenie przyszłych roszczeń.

W toku postępowania zabezpieczającego komornik dokonuje zajęcia majątku drugiej strony w celu zagwarantowania spłaty przyszłych roszczeń. Możliwe sposoby zabezpieczenia roszczenia określa art. 747 k.p.c. Gdy uprawniony wierzyciel uzyska tytuł wykonawczy stanowiący podstawę do wszczęcia egzekucji, może złożyć stosowny wniosek o przekształcenia postępowania zabezpieczającego w postępowanie egzekucyjne.

 

Protokół stanu faktycznego

 

Do kompetencji komornika sądowego należy sporządzenie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem postępowania sądowego lub przed wydaniem orzeczenia. Komornik w protokole opisuje stan faktyczny lub przebieg wydarzeń, które następują w trakcie sporządzania protokołu. Protokół stanu faktycznego ma moc dokumentu urzędowego i może być wykorzystany jako dowód w sądzie np. na okoliczność zaistnienia określonych faktów.

 

Spis inwentarza

 

Spis inwentarza sporządza komornik na wniosek osoby będącej wnioskodawcą w postępowaniu sądowym lub na polecenie sądu. W spisie inwentarza komornik wyszczególnia cały majątek spadkodawcy (z uwzględnieniem długów spadkowych) i oznacza wartość każdego składnika. Ponadto komornik uwzględnia wartość czystego spadku wraz z prawami i rzeczami spornymi. Osoba wnioskująca o sporządzenie spisu inwentarza zobowiązana jest dołączyć do wniosku:

 • odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu spadku
 • postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza
 • akt poświadczenia dziedziczenia

zaopatrzony we wzmiankę o jego wykonalności.

 

Egzekucja komornicza z nieruchomości

 

Egzekucja z nieruchomości ma szczególny charakter i składa się na nią kilka etapów:

 • zajęcie nieruchomości
 • opis i oszacowanie
 • licytacja nieruchomości
 • podział kwoty uzyskanej z egzekucji

Komornikiem właściwym do prowadzenia egzekucji z nieruchomości jest komornik działający przy Sądzie Rejonowym, w okręgu którego położona jest nieruchomość. W tym wypadku nie ma możliwości wyboru komornika z innego okręgu. Dla Kancelarii Komorniczej Bartłomieja Górczyńskiego są to ulice należące do rewiru Łódź-Widzew.

Alfabetyczny spis ulic Łodzi ze wskazaniem właściwego rewiru PDF

 

Sprzedaż przedmiotu zastawu

 

Komornik jest uprawniony do przeprowadzania przetargu publicznego dotyczącego sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego. Umowa zastawnicza może przewidywać, że zaspokojenie zastawnika może nastąpić przez sprzedaż przedmiotu zastawu po złożeniu odpowiedniego wniosku u komornika. Sprzedaż przedmiotu zastawu rejestrowego ma takie same skutki jak sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym. Szczegółowe warunki sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego określona Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzania sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego.

 

Aktualne licytacje komornicze


Meble i sprzęt gospodarstwa domowego – licytacja komornicza

Licytacja komornicza w dniu 18-10-2019 Meble i sprzęt gospodarstwa domowego: telewizor, termomix, kanapa, krzesła, fotel, stół Sygnatura sprawy Km 131/19   Termin i miejsce licytacji Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-10-2019 r., o godz. 10:00 w lokalu: Szydłów-Kolonia, ul. Szydłów-Kolonia 32 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c., pierwsza licytacja ruchomości Przedmioty wystawione na licytację Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania 1. Telewizor 60 cali UE60KW6000W 2,5 roku, 1 [szt.] 1 700,00 *) 1 275,00 zł 2. Termomix TM5-1 Vorwerk 2 lata, 1 [szt.] 2 700,00 *) 2 025,00 zł 3. Kanapa rogowa kol. szarego 2 lata, 1 [szt.] 700,00 *) 525,00 zł 4. Fotel koloru szarego 2 lata, 1 [szt.] 400,00 *) 300,00 zł 5. Stół koloru ciemny brąz, 1 [szt.] 800,00 *) 600,00 zł 6. Krzesło tapicerowane kolor czarny brąz i szara, tkanina 2 lata. 8 [szt.] 75,00*) 56,25 zł *) cena za sztukę Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Obowiązki przystępującego do licytacji Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352 wskazując sygnaturę sprawy Km 131/19 Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia... czytaj dalej

TV Toshiba licytacja komornicza cena 600 zł

Licytacja komornicza telewizora Toshiba Łódź dnia 11-10-2019 – cena wywołania 600 zł Sygnatura sprawy Km 1651/18 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-10-2019 r., o godz. 11:00 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c., pierwsza licytacja ruchomości. Przetarg odbędzie się w lokalu: 91-034 Łódź, ul. Mokra 21/6 Przedmiot licytacji | Nazwa ruchomości | Ilość | Wartość szacunkowa | Cena wywołania TV Toshiba 46YL863 nr seryjny 48R00439 1 [szt.] 800,00 *) 600,00 zł *) cena za sztukę Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Rękojmia Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352 – wskazując sygnaturę sprawy Km 1651/18 Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 k.p.c.). Udział w licytacji komorniczej W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Zgodnie... czytaj dalej

Sprzedam wyposażenie domu weselnego

Wyposażenie domu weselnego – wyposażenie kuchni Druga licytacja komornicza w dniu 05-10-2019 Sygnatura sprawy Km 1757/18 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-10-2019 r., o godz. 13:00  odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c., druga licytacja ruchomości. Licytacja odbędzie się w lokalu: 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Niesięcin 37 Przedmioty wystawione na licytację Lp. | Nazwa ruchomości | Ilość | Wartość szacunkowa | Cena wywołania | 1. Stolik na kółkach z kwasówki, wózek, 1 [szt.] 300,00*)**) 150,00 zł 2. Zamrażarka BEKO zamykana od góry, 1 [szt.] 800,00 **) 400,00 zł 3. Zamrażarka Whirlpool zamykana od góry, 1 [szt.] 500,00 **) 250,00 zł 4. Stół z kwasówki 1,5 m, 1 [szt.] 800,00 **) 400,00 zł 5. Krajalnica Berkol 800 S nr 5053196, 1 [szt.] 1 400,00 **) 700,00 zł 6. Stół z kwasówki narożny, 1 [szt.] 1 000,00 **) 500,00 zł 7. Stół z kwasówki 1 m, 1 [szt.] 700,00 **) 350,00 zł 8. Patelnia gazowa Zanussi, kwasówka 295012, 1 [szt.] 3 600,00 **) 1 800,00 zł 9. Kuchnia gazowa z piekarnikiem FALCON kwasówka, 6-palników, 1 [szt.] 4 500,00 **) 2 250,00 zł 10. Palnik gazowy, 2 [szt.] 500,00*)**) 250,00 zł 11. Piec konwekcyjny Henny Penny 400V 9,6 kW serial LS0061E,09561, 1997 rok, podstawa z kwasówki, 1 [szt.] 25 000,00 **) 12 500,00 zł 12. Zgrzewarka do pakowania próżniowego DUNIFORM, 1 [szt.] 2 500,00 **) 1 250,00 zł 13. Zmywarka, kwasówka, winterhaller. 1 [szt.] 10 000,00 **) 5 000,00 zł Zamrażarka Whirlpool Zamrażarka Beko Stół z kwasówki narożny Kuchnia 6-palnikowa Urządzenie do pakowania próżniowego Palniki gazowe Patelnia... czytaj dalej

Stoły i krzesła do sali weselnej – licytacja komornicza

Licytacja komornicza w dniu 05-10-2019 Przedmiot licytacji: stoły i krzesła do sali weselnej Sygnatura sprawy Km 1757/18 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-10-2019 r. o godz. 13:00 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c., pierwsza licytacja ruchomości. Licytacja komornicza odbędzie się w lokalu: 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Niesięcin 37 Przedmioty wystawione na licytację i ceny wywołania Lp. | Nazwa ruchomości | Ilość | Wartość szacunkowa | Cena wywołania | 1. Krzesło drewniane, tapicerowane z oparciem materiał różowy, jednolity, 158 [szt.] 70,00*)**) 52,50 zł 2. Stół okrągły z obrotową nadstawką, 10 [szt.] 300,00*)**) 225,00 zł 3. Fotel, rama biała drewniana, tapicerowany, 2 [szt.] 300,00*)**) 225,00 zł 4. Sofa tapicerowana 2-osobowa, rama biała, 1 [szt.] 400,00 **) 300,00 zł 5. Sofa tapicerowana 3-osobowa, rama biała 1 [szt.] 500,00 **) 375,00 zł Stoły weselne z nadstawką 10 szt. Krzesła 158 szt. stoły i krzesła do sali weselnej *) cena za sztukę **) kwota brutto zawiera podatek VAT Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Rękojmia Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352 wskazując sygnaturę sprawy Km 1757/18 Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię,... czytaj dalej

Licytacja Audi A4 rocznik 2007

Licytacja komornicza samochodu Audi A4 w dniu 01-10-2019 Audi A4 kombi rocznik 2007   Sygnatura sprawy Km 501/19 Obwieszczenie o licytacji samochodu Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-10-2019 r., o godz. 11:00 w kancelarii Komornika Sądowego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 276 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c., pierwsza licytacja ruchomości składających się z: Nazwa ruchomości | Ilość | Wartość szacunkowa | Cena wywołania AUDI A4 nr rej. EL473LC, rok produkcji 2007, VIN: WAUZZZ8E47A217795, kombi. 1 [szt.] 16 000,00 **) 12 000,00 zł *) cena za sztukę **) kwota brutto zawiera podatek VAT Oglądanie samochodu przed licytacją komorniczą Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Obowiązki uczestnika licytacji komorniczej Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352 wskazując sygnaturę sprawy Km 501/19 Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 k.p.c.). Ograniczenia udziału w licytacji W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice... czytaj dalej

 

 

Napisz do nas

7 + 15 =