42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Właściwość

 

Kancelaria obejmuje swoim działaniem zakres właściwości terytorialnej Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi. Kancelaria może jednak przyjmować wnioski o prowadzenie egzekucji przeciwko dłużnikom mającym siedzibę na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

 

Wybór komornika

Informujemy, że zgodnie z art. 10 ustawy o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego, z wyjątkiem spraw:

  • o egzekucję z nieruchomości
  • o wydanie nieruchomości
  • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości
  • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel dokonując wyboru komornika, który nie jest właściwy miejscowo, winien wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji złożyć oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika (art. 10 ustawy o komornikach sądowych). Wierzyciel załącza do wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego oświadczenie o następującej treści:

 

„Oświadczam, iż wyboru komornika dokonałem na podstawie art. 10 Ustawy o komornikach sądowych”

 

Właściwość sądu

Wykaz ulic Łodzi z przyporządkowaniem do właściwego Sądu Rejonowego w Łodzi – załącznik stanowi uporządkowaną alfabetycznie listę ulic w Łodzi oraz przydział do właściwego terytorialnie Sądu Rejonowego w Łodzi. W celu szybkiego wyszukania interesującej ulicy należy wcisnąć kombinację klawiszy [Ctrl + F] i wpisać nazwę ulicy.