42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Zegarki IWC Schafhausen (repliki), iPhone 6S – druga licytacja

Zegarki IWC, iPhone 6 – druga licytacja w dniu 23-04-2019 w Łodzi

Zegarki IWC Schafhausen – repliki 2 szt ; iPhone 6S

 

Sygnatura sprawy Km 1316/16

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-04-2019 r., o godz. 11:00 w kancelarii Komornika Sądowego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 276 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c., druga licytacja ruchomości składających się z:

Lp. | Nazwa ruchomości | Ilość | Wartość szacunkowa | Cena wywołania

1. Replika zegarka IWC mech. kwarcowy, ELEMEX JAPAN, IWC 1868, 1 [szt.] 150,00 *) 75,00 zł
częściowo pokryty rdzą, koperta wytarta, ślady używania, pasek czarny, wyprodukowany w Chinach.
2. Replika zegarka IWC Schaffhausen Atomatic, zegarek mechaniczny, 1 [szt.] 400,00 *) 200,00 zł
nakręcany, kalendarz, koperta stalowa, stan dobry, dekielek szkalny, skórzany pasek, koronka mosiężna, wytarta.
3. IPhone 6S Model A1688 + ładowarka FCC, ID: BCG-E2946A, Nr IC-579C-E2946A 1 [szt.] 1 000,00 *) 500,00 zł

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352

wskazując sygnaturę sprawy Km 1316/16

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy
prawnemu (art. 8672 k.p.c.).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Asesor Komorniczy Mateusz Markiewicz

Asesor Komorniczy Łukasz Jaworski

Komornik Sądowy Bartłomiej Górczyński

 

Obwieszczenie o drugiej licytacji PDF