42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Obwieszczenie o e-licytacji ruchomości

Sygnatura sprawy: GKm 155/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 155/19 w dniu 10-10-2023 o godz. 12:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 867 oraz 8791 i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) drugi przetarg w trybie e-licytacji elektronicznej nastepujących przedmiotów: 

| Lp. | Nazwa ruchomości | Ilość | Wartość szacunkowa | Cena wywołania |

  1. Rower stacjonarny Ketler STRATOS GT 1 [szt.] 600,00 PLN *) 300,00 PLN 
  2. Sekretarzyk drewniany kol. zielony 1 [szt.] 700,00 PLN *) 350,00 PLN 
  3. Komoda z nadstawką, drewno, kol. zielony 1 [szt.] 900,00 PLN *) 450,00 PLN 
  4. Biblioteczka, drewno, kol. zielony 1 [szt.] 700,00 PLN *) 350,00 PLN 
  5. Komoda drewniana, 4 szt. drzwi, 4 szuflady 1 [szt.] 2 500,00 PLN *) 1 250,00 PLN 
  6. Komoda drewniana, 2 szt. drzwi, 2 szuflady 1 [szt.] 1 200,00 PLN *) 600,00 PLN 
  7. Komoda drewniana, 3 szt. drzwi, 3 szuflady 1 [szt.] 1 700,00 PLN *) 850,00 PLN
  8. Szafka drewniana, 2 półki,1 szt. drzwi 1 [szt.] 700,00 PLN *) 350,00 PLN

Licytowane przedmioty będzie można oglądać pod adresem: ul. Brukowa 10, 91-341 Łódź w dniu 3 października 2023 roku w godzinach od 12:00 do 13:00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej.

Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://www.elicytacje.komornik.pl/ oraz przystąpienia na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, jeżeli licytant licytuje we własnym imieniu lub na 5 dni przed terminem przetargu, jeżeli licytant bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, jak również wpłacenia rękojmi najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, jeżeli jest obowiązek złożenia rękojmi.

Licytant, który licytuje we własnym imieniu i nie ma obowiązku złożenia rękojmi, może przystąpić do przetargu aż do momentu jego zakończenia.

Zgodnie z art. 8671 § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmie, w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi

83 10501461 1000 0023 5626 0352 

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie (art. 8671 § 2 kpc ). Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 § 3 kpc).

Zgodnie z art. 8672 § 4 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Na podstawie art. 8673 kpc postąpienie nie może wynosić mniej niż pięć procent ceny wywołania, a jeżeli wartość szacunkowa ruchomości przekracza sto tysięcy złotych mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych. 

Licytacja zakończy się w dniu 17-10-2023 roku o gdzinie 12:00.

Na podstawie art. 8796 § 21 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci
prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej. Z sumy ściągniętej od nabywcy
pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa.

Komornik Sądowy
Bartłomiej Górczyński