42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Obwieszczenie o licytacji ruchomości

Maszyny szwalnicze i meble

Sygnatura sprawy: GKm 117/23

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-10-2023 r., o godz. 11:00 w lokalu:

90-418 Łódź, al. Tadeusza Kościuszki 23/25 

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c., pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

| Lp. | Nazwa ruchomości | Ilość | Wartość szacunkowa | Cena wywołania |

 1. Nóż krawiecki taśmowy Kuris RBS 300F, długość noża 4,92 m. 1 [szt.] 7 000,00 **) 5 250,00
 2. Lodówka LG GR-B399PTQA 1 [szt.] 500,00 **) 375,00
 3. Szafka ubraniowa podwójna metelkas 2 [szt.] 200,00*)**) 150,00
 4. Nóż taśmowy Oshima OB-900A, 2009 r. nr 09039 1 [szt.] 14 000,00 **) 10 500,00
 5. Termopodklejarka PL/T 1250 PNEUM 1 [szt.] 6 000,00 **) 4 500,00
 6. Renderka Siruba W-122-364 1 [szt.] 2 500,00 **) 1 875,00
 7. Termopodklejarka Comel PL-T/S2 1 [szt.] 2 000,00 **) 1 500,00
 8. Kompresor Stanley DL 250/10/50, 10 Bar, 50 ct. 1 [szt.] 300,00 **) 225,00
 9. Overlock Juki MO-6700 4 [szt.] 1 000,00*)**) 750,00
 10. Overlock Juki MO 2400 5-nitkowy 1 [szt.] 800,00 **) 600,00
 11. Stebnówka Juki DDL555 ON 18 [szt.] 300,00*)**) 225,00
 12. Zestaw mebli biurowych: 3 szafy, biurko, 2 kontenery, 1 szafka. 1 [szt.] 800,00 **) 600,00
 13. Fax Panasonic KX-FC278 1 [szt.] 50,00 **) 37,50
 14. Telefon Panasonic PNLC 10082A 1 [szt.] 50,00 **) 37,50
 15. Stół ze szklanym blatem 1 [szt.] 150,00 **) 112,50
 16. Krzesło, obite ekoskórą 4 [szt.] 50,00*)**) 37,50
 17. Pudełko nici 12 szpul 66 [szt.] 35,00*)**) 26,25
 18. Szafka ubraniowa pracownicza, stalowa, szara. 1 [szt.] 200,00 **) 150,00
 19. Frytkownica DELIMANO AIR FRYER 1 [szt.] 400,00 **) 300,00
 20. Prasowalnica ROTANDI 2 [szt.] 1 000,00*)**) 750,00
 21. Prasowalnica PRIMULA 2 [szt.] 1 000,00*)**) 750,00
 22. Prasowalnica VEIT VARIO SET 1 [szt.] 1 000,00 **) 750,00
 23. Prasowalnica COMEL SXD 1 [szt.] 1 000,00 **) 750,00
 24. Szafki ubraniowe, stalowe, szare. 13 [szt.] 100,00*)**) 75,00
 25. Lodówka SAMSUNG RB31FERN DSS 1 [szt.] 500,00 **) 375,00
 26. Zestaw mebli kuchennych duży 2 [szt.] 200,00*)**) 150,00
 27. Stół kuchenny 1,2 m x 0,8 m. 3 [szt.] 100,00*)**) 75,00
 28. Krzesło kuchenne 13 [szt.] 50,00*)**) 37,50
 29. Meble kuchenne, mały zestaw 2 [szt.] 100,00*)**) 75,00
 30. Lodówka LG GR-B459BTJA 1 [szt.] 500,00 **) 375,00
 31. Stół z 2 szt. nitownic 1 [szt.] 100,00 **) 75,00
 32. Overlock 3-nitkowy 2400 MO 1 [szt.] 400,00 **) 300,00
 33. Sztender 14 [szt.] 80,00*)**) 60,00
 34. Wytwornica pary ROTONDI 1 [szt.] 800,00 **) 600,00
 35. Wytwornica pary COMEL 1 [szt.] 800,00 **) 600,00
 36. Wytwornica pary PRIMULA 1 [szt.] 1 000,00 **) 750,00
 37. Krzesło do maszyny 79 [szt.] 50,00*)**) 37,50
 38. Wentylator 8 [szt.] 50,00*)**) 37,50
 39. Belki flizeliny i włókniny 24 [szt.] 50,00*)**) 37,50
 40. Nóż taśmowy WESTEMA 492 1 [szt.] 5 000,00 **) 3 750,00
 41. Manekin z reulacją rozmiaru 1 [szt.] 300,00 **) 225,00
 42. Lodówka GB3133PVKW LG 1 [szt.] 500,00 **) 375,00

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352

wskazując sygnaturę sprawy GKm 117/23

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 k.p.c.).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Zgodnie z art. 871 k.p.c. nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 k.p.c.). Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Asesor komorniczy

Sylwia Woźniak

Asesor komorniczy

Łukasz Jaworski

Komornik sądowy

Bartłomiej Górczyński