42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Licytacja domu jednorodzinnego Nowosolna

Działka w Nowosolnej o pow. 0,0948 ha. wraz z domem jednorodzinnym z poddaszem użytkowym

Sygnatura sprawy Km 611/18

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW LD1M/00087127/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-09-2019r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mającego siedzibę przy ul. Kopcińskiego 56 w sali nr IV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej:

gm. Nowosolna, Moskwa 2a,

dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LD1M/00087127/3]

Przedmiot licytacji

Przedmiot licytacji stanowi działka gruntu nr 105/2 o pow. 0,0948 ha. wraz z posadowionym na niej niepodpiwniczonym, jednokondygnacyjnym budynkiem posiadającym poddasze użytkowe. Kostrukcja drewniana, szkieletowa. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 146,69 m.2 Parter składa się z salonu połączonego z kuchnią i 2 łazienek. Poddasze składa się z holu, trzech sypialni oraz łazienki. Budynek mieszkalny połączony jest z garażem. Instalacje: e.elektryczna, woda, przydomowa oczyszczalnia ścieków, c.o. – gazowe.

Licytacja domu Nowosolna

Dom jednorodzinny z poddaszem użytkowy w Nowosolnej

Dokładne informacje dotyczące nieruchomości są zawarte w operacie szacunkowym dołączonym do akt postępowania Km 611/18.

Cena wywołania

Suma oszacowania wynosi 665 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 499 425,00 zł.

Rękojmia

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 66 590,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Kto nie może brać udziału w licytacji komorniczej?

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Oglądanie nieruchomości

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.14:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania
nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Asesor Komorniczy Mateusz Markiewicz

Asesor Komorniczy Łukasz Jaworski

Komornik Sądowy Bartłomiej Górczyński

 

Obwieszczenie o licytacji domu PDF