42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa – Licytacja

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński

Informacja o licytacji komorniczej w dniu 14-12-2018

 

Kancelaria Komornicza w Łodzi
90-361 Łódź ul.Piotrkowska 276

tel. 42 682 30 77 e-mail: lodz.gorczynski@komornik.pl
www.lodz-komornik.pl

Sygnatura sprawy BG Km 336/18

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI
w sprawach Km 336/18; Km 266/18; Km 271/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-12-2018 r., o godz. 09:00 w lokalu:

91-803 Łódź, ul. Marynarska 52/2 

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c., pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania

1. Mitsubishi 3000GT Nr. Rej. EL9889N, JA3XE74C6NY030138 1 [szt.] 1 500,00 **) 1 125,00 zł
Rok prod. 1992, Auto uszkodzone wnętrze ogołocone, Kolor niebieski.
2. Rower damka kolor różowy 1 [szt.] 300,00 **) 225,00 zł
3. Rower górski TREXSTAR CRUZZERO 1 [szt.] 500,00 **) 375,00 zł

*) cena za sztukę
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352

wskazując sygnaturę sprawy BGKm 336/18 

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

Asesor Komorniczy Mateusz Markiewicz

Asesor Komorniczy Łukasz Jaworski

Komornik Sądowy Bartłomiej Górczyński

 

Obwieszczenie o licytacji komorniczej PDF