42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Zegarki – druga licytacja

Druga licytacja zegarków Rado i Maurice Lacroix

Termin licytacji 12-03-2019

Sygnatura sprawy Km 1384/18

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-03-2019 r., o godz. 10:00 w kancelarii Komornika Sądowego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 276 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c., druga licytacja ruchomości składających się z:

Lp. | Nazwa ruchomości | Ilość | Wartość szacunkowa | Cena wywołania

Zegarek oznaczony Logo Rado, Swiss 152.0332.3; Rado 53372, Titanium Kolor czarny, bateria do wymiany, 1 [szt.] 1 800,00 **) 900,00 zł 

Zegarek opisany Logo Rado Esenza 964.0491.3; 27608189, Kolor miedziany, bateria do wymiany, 1 [szt.] 800,00 **) 400,00 zł 

Zegarek opisany Logo Maurice Lacroix 89691; 2911, Stainless Steel, pudełko pasek skórzany, 1 [szt.] 800,00 **) 400,00 zł 

Zegarek opisany Logo Maurice Lacroix 47495 27070, pasek skórzany,; 1 [szt.] 600,00 **) 300,00 zł

 

  1. Thermomix Vorwerk, uszkodzona pokrywa ; 1 [szt.] 1 800,00 **) 900,00 zł

 

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352

wskazując sygnaturę sprawy Km 1384/18

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły
powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Asesor Komorniczy Mateusz Markiewicz

Asesor Komorniczy Łukasz Jaworski

Komornik Sądowy Bartłomiej Górczyński

 

Druga licytacja – obwieszczenie PDF