42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Urządzenia wuklanizacyjne – licytacja komornicza

Urządzenia do zakładu wulkanizacyjnego z licytacji komorniczej

Wyważarka, kompresor, urządzenie do geometrii i zdejmowania opon

 

Sygnatura sprawy BG Km 1511/17

Obwieszczenie o licytacji komorniczej – urządzenia wulkanizacyjne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-11-2018 r. o godz. 12:00 w lokalu:

93-176 Łódź, ul. Suwalska 24

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

Przedmioty wystawione na licytację

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania

1. Urządzenie do geometrii kół Precyzja rok prod. 1997 r ; nr fab. 138; uszkodzone 1 [szt.] 1 500,00zł **) 1 125,00zł
2. Wyważarka do kół Golden 1043 1 [szt.] 2 000,00zł **) 1 500,00zł
3. Urządzenie do zdejmowania opon OLA półautomat, rok prod. 2011 r, 200 kg; nr ser. 033/11 1 [szt.] 2 000,00zł **) 1 500,00zł
4. Kompresor Stanley B 350/10/100T; 100 L; 2,2kW 1 [szt.] 300,00zł **) 225,00zł

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352

wskazując sygnaturę sprawy BGKm 1511/17

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika. 

 

Asesor Komorniczy Mateusz Markiewicz

Asesor Komorniczy Łukasz Jaworski

Komornik Sądowy Bartłomiej Górczyński

 

Obwieszczenie o licytacji komorniczej PDF