42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Hyundai Getz – licytacja komornicza dnia 31-07-2018

Obwieszczenie o licytacji samochodu Hyundai Getz

Licytacja komornicza samochodu w dniu 31-07-2018

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Bartłomiej Górczyński Kancelaria Komornicza w Łodzi
90-361 Łódź ul.Piotrkowska 276
tel. 42 682 30 77

e-mail: lodz.gorczynski@komornik.pl
www.lodz-komornik.pl

 

Sygnatura sprawy BG Kmp 31/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-07-2018 r. o godz. 10:00 w kancelarii Komornika Sądowego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 276 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c. pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania

HYUNDAI GETZ 1 [szt.] 6 500,00 **) 4 875,00 zł
nr rej. EL795UG, VIN KMHBT51VP7U683986, pojemność 1493 cm3, moc 65.

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352

wskazując sygnaturę sprawy BGKmp 31/18 

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. 

 

Asesor Komorniczy Mateusz Markiewicz

Asesor Komorniczy Łukasz Jaworski

Komornik Sądowy Bartłomiej Górczyński

 

 

Licytacja samochodu – obwieszczenie PDF