42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Obwieszczenie o licytacji komorniczej ruchomości

Pabianice dnia 2 sierpnia 2024

Sygnatura sprawy Km 977/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 977/19 w dniu 02-08-2024 r. o godz. 10:00 pod adresem:

95-200 Pabianice, ul. Terenin 24

Terenin odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja następujących przedmiotów:

| Lp. | Nazwa ruchomości | Ilość | Wartość szacunkowa | Cena wywołania |

1. Stół, blat drewniany olejowany, nogi stalowe czarne, ok. 3,5 m. 1 [szt.] 5 000,00 *) 2 500,00
2. Krzesło ze sklejki, kol. czarny, ekoskóra. 12 [szt.] 250,00 *) 125,00
3. Obraz, olej na płótnie „Lilia na wodzie” 1 [szt.] 1 000,00 *) 500,00
4. TV Sony KD-65X8505C 1 [szt.] 1 500,00 *) 750,00
5. Piec do saunny STOVEMAN wraz kamieniami i kominem, na drewno 1 [kompl.] 1 000,00 *) 500,00
6. Zestaw mebli ogrodowych: stół, 5 krzeseł, parasol ogrodowy 1 [kompl.] 2 000,00 *) 1 000,00
7. Grill gazowy Activa Mastercook nebraska, 3-letni 1 [szt.] 600,00 *) 300,00
8. Ekspres do kawy Siemens FD8705 1 [szt.] 1 000,00 *) 500,00
9. Komoda drewniana 4 szuflady, 2 szt. drzwi, 6-letnia 1 [szt.] 1 400,00 *) 700,00
10. Zestaw wypoczynkowy kol. ciemny brąz, narożnik+6 szt. poduszek 1 [kompl.] 2 000,00 *) 1 000,00
11. Sofa w stylu chesterfield kol. biały, ikar 1 [szt.] 1 000,00 *) 500,00
12. Drzewko benjamin w dużej ceramicznej donic 3 [szt.] 800,00 *) 400,00

Licytowane przedmioty można oglądać w dniu licytacji pod adresem: 95-200 Pabianice m. Terenin 24.

Zgodnie z art. 8671 § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi.

Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi

83 10501461 1000 0023 5626 0352

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie (art. 8671 § 2 kpc ).

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 § 3 kpc). Zgodnie z art. 8672 § 4 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Na podstawie art. 8673 kpc postąpienie nie może wynosić mniej niż pięć procent ceny wywołania, a jeżeli wartość szacunkowa ruchomości przekracza sto tysięcy złotych mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej. Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa. 

Komornik Sądowy
Bartłomiej Górczyński