42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Maszyny i urządzenia z fabryki obuwia – Komornik Górczyński Łódź

Wyposażenie fabryki obuwia

Licytacja komornicza w dniu 20-12-2018

Komornik Łódź Widzew Bartłomiej Górczyński

 

Sygnatura sprawy BG Km 750/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-12-2018 r., o godz. 09:00

Konstantynów Łódzki ul. Boczna 22/24

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c., pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania

1. Wykrawarka do elementów spodowych obuwia, GTH1, serial 89-1887. 1 [szt.] 6 000,00 **) 4 500,00
2. Wycinarka ramienna 2PS GOTTWALDON 06145P2, nr 185257, 185258, 176251. 3 [szt.] 3 000,00*)**) 2 250,00
3. Wycinarka ramienna ZLIN TYP 06145P2 nr 187051, 176247. 2 [szt.] 3 000,00*)**) 2 250,00
4. Wycinarka ramienna COMPART nr 14W. JMS-5-148-2008. 1 [szt.] 3 000,00 **) 2 250,00
5. Belownica ORWAK TYP 5070, nr 45836. 1 [szt.] 2 000,00 **) 1 500,00
6. Ćwiekarka czubków MOLINA SMORON ZERO, nr 0222 rok 2002. 1 [szt.] 60 000,00 **) 45 000,00
7. Ćwiekarka pięt USM nr 1116-1117-759. 1 [szt.] 40 000,00 **) 30 000,00
8. Kalibrowarka pięt SAREMA nr 97191. 1 [szt.] 12 000,00 **) 9 000,00
9. Prasa DVSK-SP2. 2 [szt.] 4 500,00*)**) 3 375,00
10. Przybijarka obcasów VSM, VIH 1000E. 1 [szt.] 4 500,00 **) 3 375,00
11. Kabina do pryskania WIZMET. 1 [szt.] 5 000,00 **) 3 750,00

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352 – wskazując sygnaturę sprawy BGKm 750/18

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

 

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

Asesor Komorniczy Mateusz Markiewicz

Asesor Komorniczy Łukasz Jaworski

Komornik Sądowy Bartłomiej Górczyński

 

Obwieszczenie o licytacji PDF