42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Maszyny dziewiarskie, samochody na licytacji dnia 04-03-2019

Licytacja komornicza dnia 04-03-2019

Maszyny dziewiarskie, samochody i RTV AGD

Sygnatura sprawy BG Km 1042/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-03-2019 r., o godz. 09:00 w lokalu:

95-083 Lutomiersk, Zalew 53 A

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c., pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

Lp. | Nazwa ruchomości | Ilość | Wartość szacunkowa | Cena wywołania

1. TV Samsung 65 cali kolor czarny, 1 [szt.] 700,00 **) 525,00
2. Głośnik SONY SOUNDBAR, 1 [szt.] 400,00 **) 300,00
3. Renault Megane rok prod. 2004 1461,00 cm3, 74 kW, VF1CMR20532043311, RDE 50Y5, 1 [szt.] 1 700,00 **) 1 275,00
4. PEUGEOT BOXER, 2198 cm3, 74 kW, VF3YAAMFA111028862/57, 29/03/2007 1 [szt.] 12 000,00 **) 9 000,00
5. „PILOTELI” Maszyna dziewiarska, r. 2004, Matr. D31-042804, DJSB o30E20, 1 [szt.] 50 000,00 **) 37 500,00
AGHI 1872 VOLT 380 Hz 50 kW 6,5 A 14.5, plus 7 szt stojaków na szpule,
6. Maszyna Dziewiarska, „PAI LUNG MACHINERY” MODEL, PL-FS3B, 1995 r. 11, N.P.I. 28. 1 [szt.] 15 000,00 **) 11 250,00
CYL.DIA 30 No 951017.

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352 – wskazując sygnaturę sprawy BGKm 1042/18

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

Asesor Komorniczy Mateusz Markiewicz

Asesor Komorniczy Łukasz Jaworski

Komornik Sądowy Bartłomiej Górczyński

 

Licytacja komornicza obwieszczenie PDF