42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Licytacja samochodów Mitsubishi Pajero Honda Legend

Licytacja samochodów – Komornik Łódź

Mitsubishi Pajero – licytacja dnia 06-11-2018

Honda Legend – licytacja dnia 06-11-2018

Sygnatura sprawy BG Km 547/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-11-2018 r., o godz. 11:00

w kancelarii Komornika Sądowego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 276

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c., pierwsza licytacja samochodów:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania

1. MITSUBISHI PAJERO 1 [szt.] 10 000,00 **) 7 500,00 zł
nr rej. EBEPS18, VIN JMP0RH66WYX015285, pojemność 1834, moc 88 kW,
2. HONDA LEGEND 1 [szt.] 60 000,00 **) 45 000,00 zł
nr rej. EBETX77, VIN JHMKB26609C201062, pojemność 3664, moc 217 kW.

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352

należy wskazać sygnaturę sprawy BGKm 547/18

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Asesor Komorniczy Mateusz Markiewicz

Asesor Komorniczy Łukasz Jaworski

Komornik Sądowy Bartłomiej Górczyński

 

Licytacja samochodów – obwieszczenie PDF