42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Licytacja mieszkania ul, Fabryczna w Łodzi

Mieszkanie 24,88 m2, II piętro
Sygnatura sprawy Km 383/18

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW LD1M/00122999/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-09-2020 r. o godz.13:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mającego siedzibę przy Al. Piłsudskiego 143 w sali nr IV odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Profi-Nova Sp. z o.o. położonej:

90-344 Łódź, ul. Fabryczna 21/24

dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1M/00122999/4

Opis nieruchomości wystawionej na licytację

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny, położony na II kondygnacji budynku o pow. użytkowej 24,88 m2. Lokal składa się z pokoju, kuchni, Łazienki, WC oraz korytarza.

Budynek posiada dostęp do mediów: gaz, wod-kan, e. elektryczna. Budynek jest objęty ochroną konserwatorską.

Prawo pierwokupu przysługuje Miastu Łódź. Szczegółowe informacje znajdują się w operacie szacunkowym załączonym do akt niniejszego postępowania.

Cena wywołania

Suma oszacowania wynosi 95 079,00 zł (w tym 23% VAT), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 71 309,25 zł (w tym 23% VAT).

Rękojmia

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 507,90 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352 .

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Oglądanie nieruchomości

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.14:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania
nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Asesor Komorniczy Mateusz Markiewicz

Asesor Komorniczy Łukasz Jaworski

Komornik Sądowy Bartłomiej Górczyński

 

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości PDF