42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Renault Master i Skoda Octavia – licytacja komornicza samochodów 19-04-2019

Licytacja komornicza samochodów w dniu 09-04-2019 w Łodzi

Renault Master i Skoda Octavia – 51% udziału

Sygnatura sprawy Km 1282/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 19-04-2019 r., o godz. 12:00 Łódź ul. Gajcego 3/5

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c., druga licytacja komornicza samochodów składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania

1. RENAULT MASTER 51 % udziału, 1 [szt.] 12 750,00 **) 6 375,00 zł
nr rej. EL103EJ, VIN VF1FDCUD635931327, pojemność 2463, moc 84 kW,

2. SKODA OCTAVIA 51 % udziału, 1 [szt.] 5 100,00 **) 2 550,00 zł
nr rej. EL669UW, VIN TMBCT61Z7B8010792, pojemność 1598, moc 77 kW.

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352

wskazując sygnaturę sprawy Km 1282/18

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

Asesor Komorniczy Mateusz Markiewicz

Asesor Komorniczy Łukasz Jaworski

Komornik Sądowy Bartłomiej Górczyński

 

Licytacja komornicza samochodów PDF