42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

OBWIESZCZENIE O ELEKTRONICZNEJ LICYTACJI OBRAZÓW

Sygnatura sprawy GKm 155/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-09-2022 r., o godz. 12:00 w kancelarii komornika:

Łódź, ul. Piotrkowska 276

rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 867 oraz art. 8791 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego pierwsza licytacja elektroniczna następujących ruchomości:


| Lp. | Nazwa ruchomości | Ilość | Wartość szacunkowa | Cena wywołania |

  1. Obraz – Józef Wasiołek, Kościół farny w Brzezinach, olej na płótnie, 1 [szt.] 4 000,00 PLN *) 3 000,00 PLN sygnowany lewy dół: „J. WASIOŁEK”, wymiary: 50,5 cm x 65,5 cm, rama złocona., pozycja protokołu nr 25.
  2. Obraz – Józef Wasiołek, Kościół w Lutomiersku, olej na płycie, 1 [szt.] 4 000,00 PLN *) 3 000,00 PLN sygnowany l.d.: „J.WASIOŁEK”, wymiary: 46 cm x 61 cm, rama złocona., pozycja protokołu nr 27.
  3. Obraz – Józef Wasiołek, Kwiaty w wazonie, olej na płótnie, 1 [szt.] 3 000,00 PLN *) 2 250,00 PLN sygnowany p.d.: „J.WASIOŁEK”, wymiary: 55 cm x 46 cm, rama złocona., pozycja protokołu nr 28.
  4. Obraz – Józef Wasiołek, Kościół Świętej Doroty w Mileszkach w zimowym pejzażu, 1 [szt.] 2 000,00 PLN *) 1 500,00 PLN olej na płótnie, sygnowany l.d.:, „J.WASIOŁEK”, wymiary: 24 cm x 33 cm,, rama złocona., pozycja protokołu nr 29.

*) cena za sztukę


Licytacja zakończy się w dniu 26.09.2022 o godzinie 12:00.

Wyżej wymienione ruchomości można oglądać pod adresem: ul. Piotrkowska 276, 90-361 Łódź. W dniu 06.09.2022 w godzinach od 12:00 do 13:00

Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:

INGBSK O. w Łodzi ul.Srebrna 32 83 1050 1461 1000 0023 5626 0352

lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 k.p.c.).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Zgodnie z art. 871 k.p.c.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 k.p.c.).

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Pouczenie:
1) art. 8794 § 4 kpc W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.

2) art. 8795 kpc § 1 Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
§ 2 Rękojmia może być także złożona komornikowi, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym.

3) art. 8796 § 1 kpc Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika.

4) art. 8799 kpc Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Asesor Komorniczy Łukasz Jaworski

Komornik Sądowy Bartłomiej Górczyński