42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Maszyny budowlane z licytacji komorniczej

Spycharka, ładowarka, wózek widłowy, przyczepa i kontenery budowlane

Sygnatura sprawy BG Km 147/16

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Maszyny budowlane wystawione na licytację w dniu 15-02-2019 o godzinie 9:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-02-2019 r., o godz. 09:00 w lokalu:

93-454 Łódź ul. Pabianicka 316

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c., pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

Lp. | Nazwa ruchomości |Ilość |Wartość szacunkowa | Cena wywołania

1. Spycharka/Ładowarka mała – bez nazwy Kolor czerwony z białym poziomym pasem, 1 [szt.] 4 000,00 **) 3 000,00 zł
2. Wózek widłowy bez kabiny – kolor rdzawy brąz, 1 [szt.] 3 000,00 **) 2 250,00 zł
3. Przyczepa ciężarowa bez burt/platforma/ 4 koła, Lischka&Mueller TD2/980, 1 [szt.] 3 000,00 **) 2 250,00 zł
nr rej. EL586HX, rok prod. 1985,
4. Pawilon biurowy/kontener/z 2 oknami, 1 [szt.] 4 000,00 **) 3 000,00 zł
5. Kontener gospodarczy z oknem+drzwi/zniszczone. 1 [szt.] 1 000,00 **) 750,00 zł

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352 – wskazując sygnaturę sprawy BGKm 147/16

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał
warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły
powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika. 

 

Asesor Komorniczy Mateusz Markiewicz

Asesor Komorniczy Łukasz Jaworski

Komornik Sądowy Bartłomiej Górczyński

 

Licytacja komornicza obwieszczenie w PDF