42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Działki niezabudowane – licytacja komornicza

Bukowiec koło Łodzi – powierzchnia 9.847 m2

Sygnatura sprawy GKm 36/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW LD1M/00185544/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-07-2020 r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mającego siedzibę przy ul. Kopcińskiego 56 w sali nr IV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ABJ Stal Sp. z o.o. w likwidacji położonej:

95-006 gm. Brójce, ul. Paliwowa 7/8, Bukowiec,

dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1M/00185544/9

Opis nieruchomości

Przedmiotem licytacji jest niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 9 847 m2. Na nieruchomość składają się dwie działki położone w obrębie Bukowiec. Działka numer 825/2 posiada powierzchnię 4630 m2 i została na niej wylana betonowa płyta. Działka numer 830 posiada powierzchnię 4857 m2 i zgodnie mapą są na niej posadowione fundamenty budynku. Teren jest uzbrojony : wodociąg, energia elektryczna, kanalizacja deszczowa, gaz w ulicy Paliwowej. Dostęp do drogi publicznej szacowana nieruchomość posiada bezpośrednio od ul. Paliwowej, do ul. Rokicińskiej działki posiadają dostęp poprzez działki oznaczone jaki drogi o nr 845/2 ( własność Gminy Brójce ) oraz 845/1 ( własność Wojewódzdztwa Łodzkiego, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi )

działki Bukowiec licytacja

Cena wywołania

Suma oszacowania wynosi 1 291 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 968 925,00 zł.

Rękojmia

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 129 190,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Oglądanie przedmiotu licytacji komorniczej

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.14:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania
nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Asesor Komorniczy Mateusz Markiewicz

Asesor Komorniczy Łukasz Jaworski

Komornik Sądowy Łukasz Jaworski Bartłomiej Górczyński

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości PDF