42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Druga licytacja maszyn obuwniczych

Obwieszczenie o drugiej licytacji maszyn obuwniczych

Ćwiekarki do czubków i pięt, kalibrowarka, prasa i przybijarka obcasów

Licytacja komornicza w dniu 04-03-2019 w Łodzi

Sygnatura sprawy Km 750/18

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI
w sprawach Km 750/18, Km 916/18

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-03-2019 r., o godz. 11:00 w lokalu:

JMS SP. Z O.O. 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Boczna 22/24

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c., druga licytacja ruchomości składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania

1. Ćwiekarka czubków MOLINA SMORON ZERO, nr 0222, rok 2002, 1 [szt.] 60 000,00 **) 30 000,00 zł
2. Ćwiekarka pięt USM nr 1116-1117-759, 1 [szt.] 40 000,00 **) 20 000,00 zł
3. Kalibrowarka pięt SAREMA nr 97191, 1 [szt.] 12 000,00 **) 6 000,00 zł
4. Prasa DVSK-SP2, 1 [szt.] 4 500,00 **) 2 250,00 zł
5. Przybijarka obcasów VSM, VIH 1000E. 1 [szt.] 4 500,00 **) 2 250,00 zł

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352

należy wskazać sygnaturę sprawy Km 750/18 

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika. 

 

Asesor Komorniczy Mateusz Markiewicz

Asesor Komorniczy Łukasz Jaworski

Komornik Sądowy Bartłomiej Górczyński

 

Obwieszczenie o drugiej licytacji PDF