42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Druga licytacja komornicza – różne przedmioty – dnia 03-04-2020

Samochód, sprzęt rtv, stół bilardowy, piła do betonu, niwelator

 

Sygnatura sprawy Km 175/16

Obwieszczenie o drugiej licytacji komorniczej

w sprawach: Km 175/16, Km 315/16, Km 907/17, Km 578/18, Km 1353/18, Km 1354/18, Km 214/19, Gkm 261/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-04-2020 r., o godz. 10:30 w lokalu:

93-425 Łódź, ul. Rejonowa 7/1, Łódź

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c., druga licytacja ruchomości.

Przedmioty wystawione na licytację

| Lp. | Nazwa ruchomości | Ilość | Wartość szacunkowa | Cena wywołania |

1. Chrysler Grand Voyager EL 6499U, VIN:1C8GYN5752U517069, 1 [szt.] 6 000,00 **) 3 000,00 zł
2. Witryna przeszklona brązowa, 1 [szt.] 250,00 **) 125,00 zł
3. Komoda kolor brąz, 1 [szt.] 600,00 **) 300,00 zł
4. Lustro brązowa rama, 1 [szt.] 150,00 **) 75,00 zł
5. Barek/Szafka, 1 [szt.] 300,00 **) 150,00 zł
6. Szafka RTV, 1 [szt.] 200,00 **) 100,00 zł
7. Kolumna stojąca Panasonic SB-HF 560, 4 [szt.] 50,00*)**) 25,00 zł
8. Suboofer Kelton Panasonic, 1 [szt.] 50,00 **) 25,00 zł
9. Krajalnica Zelmer 493.6, 1 [szt.] 100,00 **) 50,00 zł
10. Zmywarka w zabudowie Siemens Auto 3 in 1, 1 [szt.] 300,00 **) 150,00 zł
11. Stół bilardowy Dybior Germany, Dynamic Olympic II, 1 [szt.] 4 000,00 **) 2 000,00 zł
12. Kije bilardowe plus krzyżak 6 szt., 1 [szt.] 150,00 **) 75,00 zł
13. Zestaw bil „Belgian Aramith” Balls, 1 [komplet] 150,00 **) 75,00 zł
14. Stół do gry „piłkarzyki” World Champion by Garlando itsf 0331, 1 [szt.] 1 000,00 **) 500,00 zł
15. Sauna 2,5 x 1,5 m + Harvia piecyk, ławki, 1 [szt.] 4 000,00 **) 2 000,00 zł
16. Piła do cięcia betonu Husquarna 7S + prowadnica 7S350E, 1 [szt.] 2 000,00 **) 1 000,00 zł
17. Niwelator Laserowy + statyw 57-ALHV, F034K61B00. 1 [szt.] 1 500,00 **) 750,00 zł

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.

Suma wywołania i rękojmia

Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352

wskazując sygnaturę sprawy Km 175/16

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 k.p.c.).

Kto nie może brać udziału w licytacji komorniczej?

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Cena nabycia przedmiotu z licytacji

Zgodnie z art. 871 k.p.c. nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Pełnomocnictwo do udziału w licytacji komorniczej

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy
prawnemu (art. 8672 k.p.c.).

Uwagi dodatkowe

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

Asesor Komorniczy Mateusz Markiewicz

Asesor Komorniczy Łukasz Jaworski

Komornik Sądowy Bartłomiej Górczyński

 

Obwieszczenie o licytacji PDF