42 682 30 77 | 518 705 160 lodz.gorczynski@komornik.pl

Druga licytacja komornicza – Łódź dnia 19-04-2019

Licytacja komornicza sprzętu laboratoryjnego i mebli

Łódź dnia 19-04-21 – Komornik Łódź Widzew

 

Sygnatura sprawy Km 1663/18

 

Obwieszczenie o licytacji ruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-04-2019 r., o godz. 10:30 w lokalu:

90-261 Łódź, ul. Jaracza 15

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c., druga licytacja ruchomości składających się z:

Lp. | Nazwa ruchomości | Ilość | Wartość szacunkowa | Cena wywołania

1. Szafa stalowa 2 szt. drzwi zamykana, 1 [szt.] 300,00 **) 150,00 zł
2. Szafa 3-drzwiowa płyta meblowa, 1 [szt.] 200,00 **) 100,00 zł
3. Piecyk do rozklejania Regeni RG-202, 1 [szt.] 800,00 **) 400,00 zł
4. Zasilacz laboratoryjny HY 3003D VLA, 1 [szt.] 100,00 **) 50,00 zł
5. Lodówka BEKO, 1 komora, kolor biały. 1 [szt.] 250,00 **) 125,00 zł

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352

wskazując sygnaturę sprawy Km 1663/18

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy
prawnemu (art. 8672 kpc). Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

Asesor Komorniczy Mateusz Markiewicz

Asesor Komorniczy Łukasz Jaworski

Komornik Sądowy Bartłomiej Górczyński

 

Obwieszczenie o drugiej licytacji komorniczej PDF